1. Toepasselijkheid
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Nono Cakes. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Nono Cakes te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
 2. Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van Nono Cakes zijn vrijblijvend. Nono Cakes accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Nono Cakes behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Bestellingen
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet of mondeling is de overeenkomst een feit. Nono Cakes behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 4. Annuleringen
  Een door Nono Cakes geaccepteerde bestelling kan tot 24 uur voor de leverdatum kosteloos geannuleerd worden.

4.1 Annulering van maatwerk
Het annuleren van maatwerk is niet mogelijk. Indien een bestelling die maatwerk bevat (zoals logo’s, foto’s, aangepaste smaken, aangepast design e.d.) wordt geannuleerd, zullen de kosten voor het maatwerk volledig in rekening gebracht worden. De overige kosten worden op basis van de in 4. in rekening gebracht.

 1. Bezorg- en administratiekosten
  Nono Cakes bezorgt door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.
 2. Leveringen
  Nono Cakes levert op dinsdag t/m vrijdag tussen 18:00 uur en 22:00 uur. Nono Cakes zal steeds streven het bestelde binnen de door klant aangegeven gewenste datum te bezorgen. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Nono Cakes ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Nono Cakes niet verantwoordelijk worden gesteld.
 3. Betaling
  De klant voldoet bij Nono Cakes aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, iDEAL, Mastercard, Maestro, Visa, PayPal, Bunq of pin. De klant geeft de gewenste betaalwijze bij het plaatsen van de bestelling aan.
 4. Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde gaat van Nono Cakes over naar de klant, zodra de aflevering op locatie heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Klantgegevens
  Indien de klant aan Nono Cakes opgave doet van een adres is Nono Cakes gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te bezorgen met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten die bezorging wensen op een ander adres dan bij ons bekend is, zijn verplicht het gewenste bezorgadres te vermelden bij het plaatsen van de bestelling.
 6. Aansprakelijkheid
  Nono Cakes is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Nono Cakes is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Nono Cakes komen. Nono Cakes draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Nono Cakes eveneens geen verantwoordelijkheid. Nono Cakes is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Nono Cakes, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nono Cakes. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Nono Cakes uitgesloten.
 7. Overmacht
  Ingeval van overmacht heeft Nono Cakes het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Nono Cakes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Nono Cakes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 8. Rechten
  De klant van Nono Cakes dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Nono Cakes geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Nono Cakes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.
  Alle contacten en transacties met Nono Cakes geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Nono Cakes. Niets uit uitgaven of publicaties van Nono Cakes mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nono Cakes.
  Lay out en structuur zoals kleurstellingen, foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.nonocakes.com zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copyright op in eigendom van Nono Cakes.
  Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
  Dit alles met een direct opeisbare boete a € 1000, 00 per item.12. Betaling
  Indien er niet bij vooruitbetaling wordt betaald zal Nono Cakes de klant voorzien van een gespecificeerde factuur. De klant voldoet bij Nono Cakes aan de verplichting middels betaling van deze factuur. Klant zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, maar voor de leverdatum van de eerst genoemde levering op desbetreffende factuur voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn is voldaan, wordt er door Nono Cakes een herinnering uitgestuurd. Blijft betaling na deze herinnering uit, dan wordt de vordering overgedragen aan een derde partij. Bijkomende kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank aan Nono Cakes. Nono Cakes verzoekt klant de factuur binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien dit niet gebeurt behoudt Nono Cakes het recht al geaccepteerde bestellingen van afnemer al dan niet tijdelijk op te schorten.
 9. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nono Cakes en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 10. Klachten
  De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, per e-mail bij Nono Cakes te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bij aflevering

zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Nono Cakes te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Download this file

1.Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Nono Cakes met wederverkoop als doel. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft klant te kennen deze voorwaarden te aanvaarden en Reseller van Nono Cakes producten te worden.

1.1 Toepasselijkheid tijdens proefperiode
Indien een bedrijf overweegt Reseller van Nono Cakes producten te worden heeft deze de mogelijkheid om voor de periode van maximaal 6 weken te bestellen zonder gebonden te zijn aan  het quotum dat aan Resellers gesteld wordt. Overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 1. Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van Nono Cakes zijn vrijblijvend. Nono Cakes accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Nono Cakes behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Wholesale prijzen
  Reseller mag Nono Cakes producten, met wederverkoop als doel, tegen wholesale prijzen inkopen. Nono Cakes zorgt dat Reseller in het bezit is van de meest recente wholesale prijslijst. Voorwaarde om gebruik te maken van de wholesale prijzen is dat Reseller in één (1) kalenderjaar minimaal € 3200,- aan producten inkoopt van Nono Cakes. Nono Cakes zal na de eerste zes maanden sinds de eerste afname nagaan of Reseller dit quotum heeft gehaald. Indien blijkt dat Reseller dit al dan niet naar rato heeft gehaald, is Nono Cakes gerechtigd de Reseller alsnog de reguliere consumentenprijs voor de afgenomen producten in rekening te brengen voor het desbetreffende kalenderjaar.
 3. Wederverkoop
  Voorwaarde voor wederverkoop is dat Reseller Nono Cakes producten altijd aan biedt als zijnde producten van Nono Cakes. Reseller is gerechtigd gebruik te maken van zelf te bepalen marketing kanalen om verkoop van Nono Cakes producten via Reseller te bevorderen, zolang ook hier wordt vermeldt dat producten afkomstig zijn van Nono Cakes en de kwaliteit van eventuele foto’s gelijk is aan de kwaliteit die Nono Cakes nastreeft op www.nonocakes.com. Indien gebruik wordt gemaakt van social media dient er een link naar de bijbehorende pagina van Nono Cakes geplaatst te worden. Reseller is bevoegd zelf de verkoopprijs die gehanteerd wordt te bepalen, deze mag echter niet lager zijn dan de reguliere verkoopprijs van Nono Cakes, welke gelijk staat aan de verkoopprijs die voor particulieren wordt gehanteerd op www.nonocakes.com. Indien Reseller Nono Cakes producten onder de verkoopprijs verkoopt is Nono Cakes gerechtigd een direct opeisbare boete in rekening te brengen van € 250,00 per dag totdat de prijzen zijn aangepast.

5.0 Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet of ondertekening van een hiervoor opgesteld contract is de overeenkomst een feit. Nono Cakes behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

5.1 Frequentie en standaardbestellingen
Reseller biedt elke week en met regelmaat producten van Nono Cakes aan ter verkoop, tenzij het verkooppunt een volledige week gesloten is, in welk geval Reseller verplicht is dit minimaal twee weken van tevoren te melden aan Nono Cakes.

Reseller ontvangt minimaal eens per maand een levering van Nono Cakes. Om te zorgen dat de bestelling tijdig verwerkt en verzonden kan worden, dient deze minimaal 10 werkdagen vooraf te worden geplaatst.

5.2 Bestellingen voor levering buiten Amsterdam
Leveringen buiten Amsterdam worden, afhankelijk van het bezorggebied,  gekoppeld aan ten minste één vaste dag in de week.

 1. Particuliere bestellingen
  Reseller is gerechtigd bestellingen van particulieren aan te nemen, mits deze niet voldoen aan de bestelvoorwaarden van Nono Cakes via www.nonocakes.com. Indien een bestelling wel voldoet aan de bestelvoorwaarden van Nono Cakes dient er te allen tijde doorverwezen te worden naar Nono Cakes voor het plaatsen van een bestelling. Nono Cakes is gerechtigd, in overleg met Reseller, bestellingen van particulieren te laten afleveren en afhalen bij Reseller.
 2. Bezorg- en administratiekosten
  Nono Cakes bezorgt de bestellingen in Amsterdam voor bezorgkosten vanaf € 9,95 per bezorging. Voor bezorging van bestellingen buiten Amsterdam geldt een minimum bestelling van 150, – euro. De bezorgkosten hiervoor hebben een minimum van € 20,00 en variëren per bezorgadres.
 3. Leveringen
  Nono Cakes zal steeds streven het bestelde binnen de door Reseller aangegeven gewenste leveringstijdvak te bezorgen. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Reseller geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 5 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Nono Cakes ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van soortgelijke producten, voorbeelden in fotoboeken e.d. en de webshop, hiervoor kan Nono Cakes niet verantwoordelijk worden gesteld.8.1 Levering niet mogelijk
  Indien levering door toedoen van Reseller niet mogelijk is door bijvoorbeeld afwezigheid, zal er indien mogelijk een nieuwe afleverpoging plaats vinden. Bijkomende kosten hiervoor komen voor rekening van Reseller. Indien er geen tweede afleverpoging mogelijk is of deze tevens niet slaagt, wordt desbetreffende bestelling inclusief eventueel bijkomende bezorgkosten evengoed bij Reseller in rekening gebracht.
 4. Betaling
  Nono Cakes zal Reseller voorzien van een gespecificeerde factuur. Reseller voldoet bij Nono Cakes aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 5 bedoelde overeenkomst, middels betaling van deze factuur. Reseller zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, maar voor de leverdatum van de eerst genoemde levering op desbetreffende factuur voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn is voldaan, wordt er door Nono Cakes een herinnering uitgestuurd. Blijft betaling na deze herinnering uit, dan wordt de vordering overgedragen aan een derde partij. Incasso- en overige bijkomende kosten zijn hierbij voor rekening van Reseller. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank aan Nono Cakes. Nono Cakes verzoekt Reseller de factuur binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien dit niet gebeurt behoudt Nono Cakes het recht al geaccepteerde bestellingen van Reseller al dan niet tijdelijk op te schorten.
 5. Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde gaat van Nono Cakes over naar Reseller, zodra de aflevering op locatie heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien Reseller aan al zijn onder punt 9, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
 6. Afname verplichtingen Reseller
  De afname verplichtingen van de Reseller gaan, tenzij er eerder afname plaats vindt, in op de 1e van de eerst volgende maand met een looptijd van zes (6) maanden. Indien gewenst dient Reseller uiterlijk één (1) maand voor de einddatum schriftelijk of per e-mail aan te geven niet meer aan de verplichtingen te willen voldoen. Indien er een verlenging van de afspraken wordt aangevraagd zal deze aansluitend op de einddatum van het vorige contract van start gaan. Blijft communicatie hierover uit, dan worden de verplichtingen stilzwijgend voor zes (6) maanden verlengd indien er na de oorspronkelijke einddatum wordt besteld. Nono Cakes is gerechtigd de samenwerking met Reseller zonder opgaaf van reden te beëindigen met één (1) maand opzegtermijn. De beëindiging zal Reseller schriftelijk of per e-mail worden medegedeeld.
 7. Aansprakelijkheid
  Nono Cakes is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Nono Cakes is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Nono Cakes komen. Nono Cakes draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Nono Cakes eveneens geen verantwoordelijkheid. Nono Cakes is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Reseller en Nono Cakes, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nono Cakes. Aansprakelijkheid voor schade waartegen Reseller reeds is verzekerd wordt te allen tijde door Nono Cakes uitgesloten.
 8. Waarborging kwaliteit
  Nono Cakes zal Reseller voorzien van schriftelijk bewaaradvies voor de door Reseller ingekochte producten. Reseller dient de kwaliteit van de Nono Cakes producten te allen tijde te waarborgen door het bewaaradvies van Nono Cakes op te volgen. Indien Reseller dit bewaaradvies niet op volgt is Nono Cakes gerechtigd een direct opeisbare boete in rekening te brengen van € 250,00 per dag. Tevens is Nono Cakes niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet opvolgen van dit bewaaradvies.

Om de kwaliteit te waarborgen worden alle producten voor leveringen buiten Amsterdam gekoeld/bevroren verstuurd. Gelieve de instructies voor ontdooien hiervan te volgen. Deze vindt u terug onder het “bewaaradvies”.

 1. Overmacht.
  In geval van overmacht heeft Nono Cakes het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Reseller schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Nono Cakes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Nono Cakes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Rechten
  Reseller van Nono Cakes dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Nono Cakes geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Nono Cakes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Alle contacten en transacties met Nono Cakes geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Nono Cakes. Niets uit uitgaven of publicaties van Nono Cakes mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nono Cakes.
  Lay out en structuur zoals kleurstellingen , foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.nonocakes.com zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copyright op in eigendom van Nono Cakes. Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
  Dit alles met een direct opeisbare boete a € 2000,00 per item.
 3. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nono Cakes en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 4. Klachten
  Reseller is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, per e-mail bij Nono Cakes te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Nono Cakes te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Download this file

Regio Postcode gebied Vaste bezorgdag Bezorgkosten
(5  colli)

Aanvullende bezorgkosten

Per collo >5 colli

Amsterdam+ Diemen/Duivendrecht n.v.t. Dagelijks met uitzondering van dinsdag en zondag

€ 9,95

(geen colli minimum van toepassing)

n.v.t.

Randstad+ en Midden Nederland

10** t/m 15**

19** t/m 42**

48** t/m 57**

65** t/m 68**

Vrijdag € 20,00 €4,00
West Brabant + Zeeland 43** t/m 47** Donderdag € 27,50,- €4,00
Limburg 58** t/m 64** Donderdag € 27,50,- €4,00
Achterhoek / Oost 69** t/m 76** 81** Woensdag € 27,50,- €4,00
Groningen / Drenthe 77** t/m 79** 93** t/m 99** Vrijdag € 27,50,- €4,00
Friesland / Flevoland

80**

82** t/m 92**

Donderdag € 27,50,- €4,00
Kop van Noord Holland 16** t/m 18** Vrijdag € 27,50,- €4,00

Product Doos Aantal stuks per doos Verzendoptie
(buiten Amsterdam)
Donuts M 9 Diepvries
Brownies/blondies M 9 Diepvries/Gekoeld
Kaneelbroodjes M 9 Diepvries
Appeltaart M 1 Diepvries: af te bakken
Kwarktaart M 1 Gekoeld
Slagroomtaart L 1 Gekoeld
Overige taarten L 1 Diepvries
Tompouce S 6 Gekoeld
Loaf of cake M 2 Diepvries/Gekoeld
Appelflappen S 10 Diepvries: af te bakken
Hartige hapjes* S 12 Diepvries: af te bakken
Bananenbrood S of M** 1 of 2 Diepvries/Gekoeld

Max aantal dozen per collo= 1x L, 2x M of 4x S

Colli zullen zo efficiënt mogelijk ingedeeld worden. Gelieve  bij het bestellen rekening te houden met het onderscheid tussen diepvries en gekoelde colli.

* Spinazie broodjes, tofu broodjes, kaas-uien broodjes.
**Bananenbroden kunnen tevens verstuurd worden in zakken. In dit geval passen er maximaal 8 broden in één collo.

CLOSE

Subscribe

Newsletter

Sign up for the latest news,

events and specials

Subscribe

CLOSE

Thank you for subscribing!